خروپُف و توقف تنفس شبانه یک بیماری نسبتاً شایعی است. خروپُف یک بیماری شایعی است و در هر فردی می تواند اتفاق بیفتد ولی در مردان و افراد چاق شایعتر است. خروپُف تمایل دارد که با افزایش سن شدیدتر شود. خروپُفی که گاهاً اتفاق می افتد، یک موضوع جدی نیست و معمولاً شریک خواب متوجه آن نمی شود......

ادامه مطلب